ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) เดิมเรียกโรงเรียนเล้าหมูเนื่องจากจัดการเรียนในเล้าหมู 
ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๔ ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒  
บนที่ดินบริจาคของนายพัฒน์และนางทองสุก  พฤกษชัฏ จำนวน ๖ ไร่ ได้ทำการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้
เมื่อวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๓ โฉนดเลขที่ ๒๕๒๙ เลขที่ดิน ๒๒  
  เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ ป.๑-ป.๔ โดยมีนายสมใจ อุทิศผล  เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านร่วมกันบริจาคก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่เป็นโรงนา
  พ.ศ.๒๔๙๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเล้าหมู เป็นโรงเรียนประชาบาลคลองห้า(เอกเทศ) 
ภายหลังอาคารเรียนโรงนาถูกพายุพัดเสียหาย ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด ๔ ห้องเรียน
ในครั้งที่นายสิงห์ แก้วโสฬส เป็นครูใหญ่
  วันที่๑ ตุลาคม  ๒๕๑๐ นายสิริศักดิ์  ชาติงาม เป็นครูใหญ่ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน ๐๑๕  จำนวน  ๑๖  ห้องเรียน ปรับปรุงสนามสร้างบ้านพักครูและถังน้ำ ฝ.๓๓
  ปีการศึกษา ๒๕๑๖ เปิดสอนชั้นประถมปลาย
  พ.ศ.๒๕๑๗ เปิดสอนชั้นอนุบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ ๒๐๓ 
ราคา ๔๐๕,๐๐๐  บาทและพ.ศ.๒๕๓๐ ได้ก่อสร้างส้วมแบบ ๖๐๑/๒๖ จำนวน  ๒ หลัง
  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๒ เจาะบ่อบาดาลโดยกรมทรัพยากรธรณี(รื้อถอนปี ๒๕๔๙)
  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ นายอนุ  อนุศาสนนันท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
ได้รับงบประมาณสร้างทางเดินหน้าอาคารจาก อบต.คลองห้า ๑๑๘,๐๐๐ บาทและได้รับลานกีฬาอเนกประสงค์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑๐๑,๘๐๐ บาท
  ๑ กันยายน  ๒๕๔๔ ทางโรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่านำเงินดีดอาคารเรียน ๐๑๕ ที่ทรุดตัว
โดยใช้งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันได้สร้างเสาธงชาติ  ๑๑,๙๑๘ บาท จัดทำโต๊ะอาหารนักเรียน  ๓๐,๐๐๐  บาทและปรับปรุงห้องน้ำใต้บันไดอาคารเรียน  ๒๓,๖๐๐  บาท
  พ.ศ.๒๕๔๕ บริษัท ไทยบริสโตน จำกัด  สร้างสนามเด็กเล่นเป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  ๒ เมษายน ๒๕๔๗ จัดทอดผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ๓๓,๐๐๐ บาทได้รับบริจาคป้ายชื่อโรงเรียนแกรนิตจากนายสิริศักดิ์ ชาติงาม ,นายไมตรี สมพิศ  เปรมปรีดา และคุณสินสมุทร เจริญกาย จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๗๐ ชุด เป็นเงิน ๑๙,๒๗๕ บาท
  พ.ศ. ๒๕๔๐  ผู้ใหญ่สำเริง ลอยทะเลและคระกรรมการหมู่บ้านนำงบประมาณโครงการ SML 
สร้างส้วมนักเรียน ๕ ห้อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมาได้รับสนับสนุนครูอัตราจ้างจาก อบต.คลองห้า จำนวน ๓ อัตรา
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๘ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งจาก อบจ.ปทุมธานีเป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และยังได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก ส.ส. ๒๕๐,๐๐๐ สมทบ
กับรายได้สถานศึกษา สร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่เป็นเงิน ๖๙๔,๕๐๐  บาท