กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ โกมล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายศุภชัย ม่วงเขาแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนริศรา ศรีสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทร์มณี อุทิศผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1