กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิมา นาคะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุพรรษา เนาวราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2