กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิมา นาคะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 083-913-7551
อีเมล์ : jantima25270@hotmail.com

นางสาวสุพรรษา เนาวราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 087-0578775
อีเมล์ : somzaa_n@hotmail.com