ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
25
49
2
อบ.2
36
21
57
2
รวม อบ.
60
46
106
4
ป.1
21
22
43
2
ป.2
35
18
53
2
ป.3
16
21
37
2
ป.4
28
16
44
2
ป.5
17
23
40
2
ป.6
20
22
42
2
รวมประถม
137
122
259
12
รวมทั้งหมด
197
168
365
16
 
            ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563