วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนคลองห้า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาครูสู่มาตรฐาน สานสัมพันธ์ชุมชน
พัฒนาผู้เรียนทุกคนรอบด้าน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง