กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทิพย์จันทร์ ทิพวัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0-2902-7637