กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทิพย์จันทร์ ทิพวัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1