กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชราภรณ์ ปุยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1