กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชราภรณ์ ปุยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1