ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ อุทิศผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ค.2482 - 30 ก.ย.2484
ชื่อ-นามสกุล : นายหริ่ง พรรณสังข์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2484 - 31 ส.ค.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายลมุล บุตรวิเชียร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย.2485 - 22 ก.ค.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ แก้วโสฬส
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ก.ค. 2486 - 11 ก.ย. 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ เนาวบุตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.ย.2492 - 30 ก.ย.2502
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ แก้วโสฬส
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2502 - 30 ก.ย.2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริศักดิ์ ชาติงาม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2510 - 24 ก.ย.2521
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาต พิทักษ์เขตขัณฑ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ก.ย.2521 - 2 มิ.ย.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ หงษ์สิงห์ทอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มี.ค.2533 - 4 ก.ย.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค.2533 - 4 ก.ย.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเจียม ตลับนาค
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ย.2535 - 31 พ.ค.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ฐิตะสุต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย.2538 - 29 ต.ค.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร แพทย์เจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ต.ค.2541 - 30 ก.ย.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุ อนุศาสนนันทน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ย.2543 - 9 ธ.ค.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดศักดิ์ เงินยวง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค.2556 - 17 พ.ค.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุชา สมศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค.2561 - ปัจจุบัน