กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมณีพร บุญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 087869193
อีเมล์ : nongprimka@hotmail.com

นางกรรณิการ์ นิราศภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0-2902-7637