กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมณีพร บุญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกรรณิการ์ นิราศภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2