คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล นนทนาคร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : พระบรรเจิด ปภสสรจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิจิตรธรรมวิธาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สาคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง ลอยทะเล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรักษิณา แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอารมณ์ ลอยทะเล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอารัญ ทิพาพงษ์ผกาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ รัตนสมุทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดา กล่ำเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ทิศสินา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ศรีสาเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัควลัญชณ์ เกษตรธีรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุชา สมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ