ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนครูรายบุคคล ปีการศึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.05 KB 1848
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.49 KB 1534
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.45 KB 1642
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.4 KB 1545
ตารางสอนครูรายบุคคล ปีการศึกษา 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.09 KB 1627
ตารางประจำชั้น ปีการศึกษา 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.37 KB 1921
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.67 KB 1818
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.2 KB 1634
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 1820
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 1601
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 1879
ฝ่ายบุคคล
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.06 KB 1791
ผังการพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 484.82 KB 1786
แบบจัดตั้ง PLC (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 1798
แนวทางการจัดกิจกรรม PLC โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 752.57 KB 1927
แบบบันทึกกิจกรรม PLC (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 120.49 KB 1903
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.96 KB 1768
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายงานสอน) ว.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.68 KB 1786
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.27 KB 1892
แบบบันทึกประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 1656
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบคำนวณ SDQ -2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 250 KB 1914
แบบประเมินสภาพแวดล้อมห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.11 KB 1766
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.4 KB 1711
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.59 KB 1875
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ครูแนะแนว) ไฟล์ .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.45 KB 1654
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ครูแนะแนว) ไฟล์ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 1623
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ครูที่ปรึกษา) ไฟล์ .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 1574
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ครูที่ปรึกษา) ไฟล์ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 697 KB 1578
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 436 KB 1582
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 321.53 KB 1829
แบบคำขอเข้าบ้านพักครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.22 KB 2037
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.19 KB 1572
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 820.16 KB 1611
แบบรายงานโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 1539
ใบสมัครนักเรียน 61 ประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.06 KB 1693
ใบสมัครนักเรียน 61 อนุบาล 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.49 KB 1932
ฝ่ายงบประมาณ การเงินและพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353 KB 1812
บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.83 KB 1803
บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.06 KB 1634
บันทึกขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.85 KB 1740
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.04 KB 1875