ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 1-2564
วันที่ 21 กันยายน 2564
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) โดย
นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคน
เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet
โดยมีนางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
นายมานพ ตุ้มโหมด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
และนางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลาง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 
เป็นคณะกรรมการประเมิน นิเทศและติดตาม
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,12:40   อ่าน 30 ครั้ง