ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์มณี อุทิศผล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,21:07  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน การขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,20:55  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทิมา นาคะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,20:51  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นายสุจินดา ช่างหลอม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,21:40  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ โดยใช้การสอน รูปแบบ สุจิปุลิ โมเดล
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิการ์ นิราศภัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,21:28  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นายสุรวุฒิ ภิรมย์ราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,12:22  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายศุภชัย ม่วงเขาแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,22:15  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..